زندگی بخشیدن به زندگی چند بیمار با اهدای اعضای بدن یک نوجوان قمی

کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: اعضای بدن نوجوان قمی به چندین بیمار بدحال زندگی و امید دوباره بخشید.

ولی الله صمدی اظهار داشت: علیرضا جهانگیری نوجوان قمی به دلیل تصادف با یک خودرو دچار ضربه مغزی شد و در ICU بیمارستان فرقانی بستری بود.

کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه این پیوند دهمین اهدای عضو ماندگار سال ۱۴۰۱ در قم است، اضافه کرد: با وجود تلاش پزشکان و کادر درمان متأسفانه به علت شدت حادثه و خونریزی شدید مغزی، وی دچار مرگ مغزی شده بود.

وی ادامه داد: با رضایت خانواده نوع دوست این نوجوان، اعضای حیاتی وی، به چندین بیمار بدحال زندگی و امید دوباره بخشید./