شهرداری قم

واگذاری پارکینگ‌ها و تبلیغات داخل آن، اجاره ۲ واحد ناشران، خرید مصالح رنگ امیزی

شناسه آگهی : 1719377 شماره میم الف : -1

آگهی   مناقصه ومزایده واموال غیر منقول

سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری قم مناقصه و مزایده وفروش اموال موارد ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می نماید

مهلت خرید اسناد از  ۳۱/۰۲/۱۴۰۳تا ۰۸/۰۳/۱۴۰۳پیشنهاد تا ۱۹/۰۳/۱۴۰۳

                 مشخصات   سپرده (ریال ) شماره فرایند  در سامانه
تهیه مصالح و خط کشی۳۲٫۰۰۰متر طول رنگ گرم  برجسته (اکستروژن ) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۱
ساخت سوله انبار ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۲
خرید مصالح و اجرای ۳۰۰٫۰۰۰ متر طول خط کشی سرد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۳
خرید مصالح  و اجرای ۱۰۰هزار متر طول خط کشی رنگ دو جزئی اسکرید ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۴
تبليغات در ۵۰۰ متر مربع از فضاي داخل پاركينگ زائر(مدت سه سال ) ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۱۱
تبليغات روي يك طرف ۴٫۰۰۰ عدد كارت در پاركينگ زائر(مدت سه سال ) ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۱۲
پارکینگ ۱۵خرداد (سه سال ) ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۱۳
پارکو متر (مدت سه سال ) ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۱۴
اجاره واحد ۳۰۵مجتمع ناشران ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۱۵
اجاره واحد ۳۰۷مجتمع ناشران ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۱۶
فروش زمین در بلوار معصومیه (اموال غیر منقول ) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۱

 

روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری قم