آگهي مزايده عمومی شماره 1402/04

مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان قم

شناسه آگهی : 1671872 شماره میم الف : -1

 

آگهي مزايده عمومی شماره ۱۴۰۲/۰۴

       

(( مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان قم))

 

        مديريت بانک کشاورزي استان قم در نظر دارد املاک مازاد بر نياز خود را به شرح ذيل با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۲۰۰۴۲۸۳۰۰۰۰۰۳ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

        زمان انتشار در سایت : ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲و مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷و تاریخ بازدید از ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷و زمان بازگشایی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸و زمان اعلام برنده ، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵باشد.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات ،  اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴۱۹۳۴ـ۰۲۱

دفتر ثبت نام استان تهران: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام / پروفایل مزایده گر” موجود است.

توضيحات و شرايط:

۱) مبلغ سپرده شرکت در مزايده ۵٪ مبلغ پايه مزايده مندرج درآگهي مي باشدکه طبق مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد.

۲) جهت دريافت اسناد مزايده،ارائه فيش واريزي به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۸۷۳۱۷۲۷۶۰ به نام مدیریت بانک کشاورزي استان قم الزامي است.لازم بذکر است که جهت دریافت اسناد مزایده علاوه بر بارگزاری در سامانه ستاد امکان دریافت حضوری از مدیریت شعب بانک کشاروزی استان قم به آدرس قم خیایان امام خمینی مقابل تولید دارو  طبقه اول واحد حقوقی نیزقابل دریافت می باشد.

۳)بازديد از املاک و مطالعه مدارک و سوابق قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري مي باشد.

۴)کليه املاک عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و در صورت داشتن متصرف تخلیه بعهده خریدار می باشد.

۵) اولویت با فروش نقدی می باشد.

تبصره۱) پیشنهادهای غیرنقدی با حداقل ده درصد نقد و مابقی به صورت اقساط اجاره به شرط تملیک با اعمال نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در روش اقساطی قابل بررسی است،درصدپرداخت نقدی و مدت بازپرداخت الباقی ثمن حداکثر پنج سال(شصت ماه) بایستی در برگه پیشنهادات بصورت شفاف اعلام گردد.

۶) بانک در رد یک و یا تمامی پیشنهادات خرید مختار می باشد.

۷) حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایی پاکات بلامانع می باشد.لیکن عدم حضور پیشنهاد دهنده مانع بازگشایی پاکات مزایده نمیباشد.

۸) هزينه درج آگهي و هزینه ارزیابی انجام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری  به عهده برنده مزايده مي باشد.

۹)بر اساس م۹۰آیین نامه اجرایی م۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کلیه شرکت کنندگان در مزایده ملزم به دارا بودن و یا افتتاح حساب نزد شعب بانک کشاورزی می باشند.

 

  

ردیف  

 

کد ملک

آدرس ملک پلاک ثبتي نوع ملک کاربري عرصه کل ملک

(متر مربع)

اعيان کل ملک

(متر مربع)

قيمت پايه(ريال) قدر السهم           توضيحات
۱  

 ۵۰۴۵

 

 

قم ابتدای جاده قدیم کاشان اراضی شمس آباد-شهرک لبن واحد A-32 ۴۵ فرعی از ۲ اصلی مفروز و مجزا شده از ۴فرعی از اصلی مذکور بخش ۴  ثبت قم دامداری کشاورزی ۱۸۶۹ ۱۳۳۴ ۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سهم بانک

۸۲/۰۰۵سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ داراي سند به قدر السهم ۸۲/۰۰۵سهم مشاع از ۲۴۰سهم ششدانگ و قيمت پايه نسبت به قدر السهم مي باشد متصرف دارد و تخليه بعهده خريدار مي باشد

                                                                                                                             مدیریت بانک کشاورزی استان قم                       


آ