میزگرد رسانه‌ای «شهر و شادی» در قم به روایت تصویر

میزگرد رسانه‌ای «شهر و شادی» با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در قم برگزار شد.   میزگرد رسانه‌ای «شهر و شادی» با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در خانه مطبوعات قم برگزار شد.

میزگرد رسانه‌ای «شهر و شادی» با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در قم برگزار شد.

 

میزگرد رسانه‌ای «شهر و شادی» با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در خانه مطبوعات قم برگزار شد.