آشنایی با کشت سورگوم

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم به بیان مشخصات کشت سورگوم پرداختند