برگزاری دور آموزشی تغذیه پنبه وآفات وبیماری توسط کارشناسان زبده مرکز تحقیقات پنبه گرگان در شهرستان جعفریه قم