مصاحبه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نمایشگاه دام و طیور

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نمایشگاه دام و طیور و آبزیان از دستاوردها و اهداف و برنامه ریزی ها در زمینه صنعت دام و طیور خبر داد