تحویل موقت طرح آبیاری کم فشار یکی از کشاورزان منطقه قنوات

شهروندی با ارسال این عکس نوشت : نمونه ای از طرح آبیاری کم فشار یکی از کشاورزان منطقه قنوات به مساحت ۱۴هکتار به وی تحویل موقت شد.