ارائه‌ آموزش‌های ایمنی ترافیک به نیروهای شاغل در فضای سبز قم

در راستای افزایش ایمنی نیروی شاغل در فضای سبز شهری قم، دوره آموزش‌های ایمنی ترافیک برای هزار و 273 از عوامل مختلف سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم برگزار شد.

به نقل از واحد خبر سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، آموزش و افزایش سطح آگاهی پرسنل شاغل در فضای سبز شهری قم ازجمله برنامه‌ها و اقدامات مستمری است که همواره در دستور کار سازمان پارک‌های شهرداری قم قرار دارد.

در این زمینه واحد آموزش سازمان پارک‌ها در راستای افزایش ایمنی کارگران، باغبانان، کارشناسان و کلیه پرسنل شاغل در پیمان‌های فضای سبز که به هر نحوی در معابر و خیابان‌های شهر در حال فعالیت هستند، اقدام به برگزاری دوره آموزشی ایمنی ترافیک در حین انجام کار داشته است.

هزار و ۲۷۳ نیروی شاغل در حوزه فضای سبز در این دوره آموزش دیدند به‌نحوی‌که کارگران، باغبانان، کارشناسان و نیروهای فعال در حوزه فضای سبز در این دوره اصول حفظ ایمنی در حین انجام کار در حوزه فضای سبز در فضاهای شهری را آموزش دیدند.

امید است با این آموزش‌ها و افزایش سطح آگاهی پرسنل فعال در حوزه فضای سبز، شاهد حوادث ناگوار برای کارگران در شهر نباشیم و هر روز توسعه بیشتر فضای سبز را همراه با حفظ ایمنی کارگران محقق کنیم.

انتهای پیام/