نذر اهدا خون در شب قدر در قم از نگاه دوربین

همزمان با شب ضربت خورن امام علی(ع) مردم روزه دار قم با حضور در مراکز اهدای خون استان قم سنت حسنه اهدای خون را به پا کردند.
عکس : حسین شاهبداقی