جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم به روایت تصویر

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم به ریاست بهرام سرمست استاندار قم برگزار شد.

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم به ریاست بهرام سرمست استاندار قم و با حضور مدیران ارشد استانی برگزار شد.


عکاس : رضا رمضانی
منبع : خبرگزاری تسنیم