فیلم|قم خلوت تر از همیشه

خیابان های شهر قم در روز طبیعت خلوت تر از همیشه است و مردم این شهر به شعار در خانه بمانیم به شکل مطلوبی عمل کرده اند.

به نقل از خبرگزاری فارس قم در روز ۱۳ فروردین روز خلوتی را به خود دیده است ومردم با در خانه ماندن با طرح فاصله گذاری اجتماعی همکاری خوبی داشتند