علی البدل های شورا نیازی به استعفا برای انتخابات ندارند

صفت علی البدل اعضای شورای اسلامی متفاوت از سایر شوراها و هیئت ها از جمله هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است

به نقل از پایگاه خبری قم پرس ، میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر و روستا برای نامزدی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به کثرت استعلام های مشابه نظر آن معاونت را به شرح زیر اعلام کرد:

در قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ عبارت «اعضای شورا» اگر چه ظاهراً مطلق می باشد لیکن عموماً در معنای اعضای اصلی به کار رفته و مقنن در موارد ضرورت به اعضای علی البدل تصریح نموده است. بنابراین اطلاق «عبارت های اعضای شوراهای اسلامی» و «اعضای شوراهای روستاها» در جزء بند (۲۹) بند (الف) و جزء (۱۱) بند (ب) ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل انصراف آن از اعضای علی البدل به نحوی که ذکر شد شامل این افراد نمی شود؛ از سوی دیگر صفت علی البدل اعضای شورای اسلامی متفاوت از سایر شوراها و هیئت ها از جمله هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است که اعضای اصلی و علی البدل هم‌زمان عضو محسوب شده و در زمان غیبت عضو اصلی ؛ عضو علی البدل در جلسات شرکت می کند.در حالی که اعضای علی البدل شوراهای اسلامی تا زمان استعفا یا فوت یا سلب عضویت اعضای اصلی هیچ گونه مداخله و نقشی در شوراهای اسلامی ندارند.
افزون بر آنچه ذکر شد چنانچه در شمول اطلاق عبارت اعضای شوراها به اعضای علی البدل تردید باشد به لحاظ آنکه این شمول منجر به محرومیت ایشان از حق می گردد باید با توسل به تفسیر مضیق مانع از این محرومیت شد.
حسین میرمحمد صادقی

تصویر این نامه در تحریریه روزنامه اقتصادآینده موجود است