کشف و ضبط محموله ضدعفونی کننده تقلبی در قم

مهدی ریاضی از کشف و توقیف میزان ۴۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی کننده تولید شده بدون مجوز خبرداد

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: پیرو گزارش مردمی در خصوص حمل مواد ضدعفونی کننده تقلبی با نام شرکت تولیدی معروف، طی گشت مشترک به همراه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و پلیس امنیت اقتصادی استان قم در بازرسی از کامیونی، میزان ۴۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی کننده تولید شده بدون مجوز و تقلبی کشف و برای اخذ نتایج آزمایشگاهی توسط کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی توقیف و مراتب جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال گردید.

وی افزود: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان، نظر به اینکه محموله مشکوفه را از جمله اقلام دارویی با ماهیت یارانه ای تشخیص داده، به نحوی که تامین، توزیع و عرضه آن دارای ضوابط اختصاصی تعیینی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته و رعایت کلیه ضوابط و مقررات آن الزامی بوده، با توجه به گزارش مرجع کاشف، اظهارات و اقاریر صریح متهم مبنی بر مالکیت کالای مکشوفه و عجز از ارائه مدارک مثبته گمرکی، مشارالیه را علاوه بر ضبط محموله الکل قاچاق مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و ده میلیون و پانصد و چهل هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.