گشت مشترک تعزیرات قم جهت نظارت بر عملکرد فروشگاه های زنجیره ای

در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر تخلف گرانفروشی در برخی از فروشگاه بزرگ گشت مشترک بازرسی با نهادهای ذیربط به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، در پی دریافت گزارش های متعدد مردمی مبنی بر تخلف گرانفروشی در برخی از فروشگاه های بزرگ در سطح شهر قم که با استفاده از ترفندهای مختلف، اقدام به دریافت مبالغ اضافی از خریدار می نمودند، گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با حضور دستگاه های متولی امر بازرسی از اصناف تشکیل و طی بررسی های بعمل آمده از فرآیند قیمت گذاری بر روی اجناس تا سامانه رایانه ای در فروشگاه های مذکور، تخلف گرانفروشی محرز گردید که نهایتاً فروشگاه های خاطی ملزم به اصلاح قیمت های درج شده بر روی سیستم های رایانه ای شده و نسبت به تخلفات انجام شده با تشکیل گزارش تخلف گرانفروشی جهت سیر مراحل رسیدگی و اعمال قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اقدام شد.