لزوم شناسایی اموال مازاد دستگاه های دولتی قم

قم نما / ستاندار قم با ضروری خواندن اهتمام مسئولان به شناسایی و فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی این استان گفت: امور اقتصادی و دارایی در انتظار خوداظهاری و پیش قدمی دستگاه ها برای معرفی اموال مازاد نماند و برای شناسایی و فروش اموال مازاد دولت در استان، اقدام کند

به نقل از روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست در دومین جلسه کارگروه اصلی مولدسازی و فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی اظهار داشت: متاسفانه تفکر غلطی در بین بعضی از مدیران وجود دارد که پیشگامی در معرفی اموال مازاد دستگاه متبوع را ضعف مدیریتی خود قلمداد می کنند، در حالی که خوداظهاری دستگاه، حکایت از آگاهی مدیر یک مجموعه از قانون بودجه سال جاری در تکلیف استان در فروش اموال مازاد و قانون مداری او دارد.

وی افزود: معرفی اموال مازاد دستگاه های اداری توسط مدیران، حکایت از توانمندی یک مدیر و دغدغه مندی او به شرایط کشور دارد، چراکه مهمترین ثمره پیشگامی در معرفی اموال مازاد، انتفاع دستگاه از ۵۰ درصد مبلغ حاصل از فروش است، اما در صورتی که اداره کل اقتصادی و دارایی، راسا اقدام کند، برای دستگاه بهره و عایدی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: با تحقق دولت الکترونیک، کمترین نیاز به فضا و زمین وجود دارد و این دیدگاه که یک زمین یا ساختمان مازاد می تواند در آینده کاربرد داشته باشد، نگاه مدیریتی و دلسوزانه نخواهد بود.

سرمست تصریح کرد: توانمندی مدیران به داشتن ساختمان های عریض و طویل، دفاتر بزرگ و تجهیزات مدیر نیست بلکه توانمندی های یک مدیر در وجودش تجلی و تبلور دارد و ارتباطی با تجهیزات و امکانات ندارد.