الزام تبدیل خودروهای حمل کننده پسماندهای جزء عمرانی ساختمانی از سنتی به مکانیزه

قم نما / مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از الزام سازمان در راستای تبدیل خودروهای حمل کننده پسماندهای جزء عمرانی ساختمانی از سنتی به مکانیزه خبر داد.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، سید عبدالله میرابراهیمی اظهار کرد: براساس قانون مدیریت پسماند، ذخیره سازی پسماند یکی از ارکان اصلی مدیریت پسماند محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با بیان اینکه پسماندهای جزء عمرانی ساختمانی حاصل از تغییرات نوسازی، مازاد مصالح ساختمانی، ساخت و ساز است، گفت: براساس قانون مدیریت پسماند و همچنین ماده ۲۰ قانون هوای پاک، انباشت پسماند در معابر و زمین های باز، جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

میرابراهیمی با اشاره به اینکه شهروندان باید نسبت به ذخیره‌سازی پسماندهای جزء عمرانی ساختمانی اقدام نمایند، تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده ۷ قانون مدیریت پسماند در نظر دارد از پتانسیل بخش خصوصی استفاده نماید، به همین منظور خودروهای سنتی شاغل در این حوزه می‌بایست به خودروهای مکانیزه قابل حمل مخازن ذخیره‌سازی پسماند تبدیل وضعیت گردند.

وی از آمادگی سازمان جهت ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط برای فعالیت در این زمینه اشاره کرده و گفت: پس از تکمیل ظرفیت خودروهای حمل مخازن این دسته از پسماندها، تردد و حمل و نقل پسماند توسط خودرو غیرمجاز بوده و براساس قانون مدیریت پسماند از فعالیت آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.