آگهی ابلاغ

آگهی رای قطعی آقای ابوالفضل غم انگیز

شناسه آگهی : 1737215 شماره میم الف : 1

آگهی ابلاغ

رای قطعی در اجرای تبصره ماده ۳۰۲ آئین دادرسی مدنی بدینوسیله به آقای ابوالفضل غم انگیز فرزند عباسعلی ابلاغ می گردد از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم گردیده اید، لذا در صورت اعتراض، می توانید اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از انتشار این آگهی به دیوان عدالت اداری شکایت نمائيد .

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم